POČETNA » Dečiji psihijatar Niš

DEČIJI PSIHIJATAR NIŠ

Dečiji psihijatar Niš je lekar specijalista koji se bavi dijagnostikovanjem i lečenjem razvojnih, psihičkih i psihijatrijskih smetnji i poremećaja u detinjstvu i mladosti.
U detinjstvu i adolescenciji se pored specifičnih razvojnih smetnji i poremećaja karakterističnih za ovo doba, mogu javiti svi psihički i psihijatrijski poremećaji koji se javljaju kod odraslih osoba, ali kod dece i mladih, uočeni na vreme i adekvatno i stručno lečeni, imaju bolji terapijski ishod, a često se postiže i prevencija razvoja težih oblika bolesti i poremećaja u odraslom dobu.
Važno je da prepoznate i na vreme potražite stručnu pomoć za dete ili adolescenta ako uočite da ima problem u ispoljavanju emocija, ponašanju, ima nagle promene raspoloženja, suicidalne misli, socijalno povlačenje, izmenjen doživljaj realnosti, probleme u interpersonalnim odnosima, poremećaj spavanja, ishrane, telesnih funkcija.
Dete treba da zna da nije samo. Potrebno je da uvek zna da su roditelji uz njega i da se ne treba bojati razgovara sa dečijim psihijatrom. Bolje je da stručnu pomoć dečjeg psihijatra potražite čak i kada niste sigurni da li je vašem detetu zaista potrebna pomoć ili vam se samo čini.
Dečji i adolescentni psihijatar je lekar specijalista koji se bavi dijagnostikovanjem i lečenjem razvojnih, psihičkih i psihijatrijskih smetnji i poremećaja u detinjstvu i mladosti.
deciji-psihijatar-nis

Razvojni poremećaji

U našem centru postoji tim za razvojno praćenje i tretman razvojnih poremećaja kod dece koji čine: dečji psihijatar, dečji psiholog, dečji neurolog, defektolog (oligofrenolog), logoped, pedagog.
Uloga našeg tima ogleda se u praćenju razvoja dece, prepoznavanju i identifikovanju eventualnih razvojnih odstupanja, čime se omogućava pravovremena dijagnostika i prikladna rana intervencija, u periodu kada ona daje najbolje efekte. Edukativni aspekt našeg rada ogleda se u savetodavnom radu sa roditeljima kroz radionice i treninge za roditelje. Na taj način pružamo intenzivnu podršku roditeljima.

Kako Vam mi možemo pomoći?

Kada su u pitanju deca sa razvojnim smetnjama, kroz opservaciju i psihijatrijski pregled dečji psihijatar procenjuje da li psihomotorni razvoj odgovara uzrastu i da li pojedine razvojne funkcije odstupaju od uzrasnih miljokaza.
U tom cilju dečiji psihijatar može primeniti i posebne kliničke testove i upitnike za neurorazvojne poremećaje ili uputiti dete na psihološku eksploraciju i procenu razvojnog nivoa (dečiji psiholog Niš) ili procenu kapaciteta za usvajanje školskih veština i utvrdjivanje specifičnih poremećaja u tom smislu (defektolog Niš) ili detaljniju procenu poremećaja razvoja govora (logoped Niš).
Na ovaj način dečiji psihijatar Niš dijagnostikuje sledeće neurorazvojne poremećaje kod dece:
 • poremećaje iz spektra autizma
 • poremećaje pažnje i hiperaktivnosti
 • razvojnu disharmoniju
 • poremećaje intelektualnog razvoja
 • poremećaje govora
 • poremećaje motornog razvoja
 • poremećaje učenja školskih veština ( disleksija, disgrafija, diskalkulija)
 • specifične neuropsihijatrijske poremećaje tokom psihomotornog razvoja ( zacenjivanje, tikovi, motorne stereotipije, temper tantrum, mucanje, mesečarenje, noćno mokrenje, enkompreza)
U cilju jasnijeg uvida u prirodu problema i adekvatnijeg lečenja, može biti potreban i pregled dečjeg neurologa Niš, EEG Niš, laboratorijska i druga dopunska ispitivanja. Lekar obavlja savetovanje roditelja i planira tretman razvojnih smetnji, koji mogu sprovoditi: defektolog, logoped, dečji psiholog, dečji psihijatar.
Periodično, kroz dalje razvojno praćenje, sagledava efikasnost primenjenih tretmana i terapijskih modaliteta na podsticaj razvojnih funkcija, sa ponovnom procenom snaga i slabosti deteta i daljim savetovanjem i smernicama za roditelje deteta.
U Psiho centru MM roditelji se mogu uključiti u radionice i treninge za sticanje i ovladavanje veština roditeljstva za podsticaj razvoja i pomoć deci sa razvojnim smetnjama koje vode iskusni i stručni defektolozi obučeni za ovaj program.

Psihičke smetnje i psihijatrijski poremećaji u detinjstvu i mladosti

Kod dece i mladih psihijatar može dijagnostikovati i lečiti:
 • strahove, anksioznost, panične napade
 • opsesivno-kompulsivne simptome
 • psihosomatske tegobe, poremećaje spavanja
 • znakove traume, posttraumatski stresni poremećaj
 • nisku toleranciju na stres i frustraciju
 • slabu kontrolu ljutnje i besa
 • poremećaje ponašanja
Za ova, najčešće reaktivna stanja i poremećaje osnovni vid terapije je neki od modaliteta individualnog ili grupnog psihoterapijskog rada, ali se može primeniti i simptomatska medikamentozna terapija.
Poremećaji raspoloženja i emocija: depresija, manija, bipolarni poremećaj, disruptivni poremećaj raspoloženja kao i *psihotična ispoljavanja, epizode i početak psihotičnog procesa, mogu se javiti u detinjstvu, a češće u adolescenciji, nose povećan suicidalni rizik i zahtevaju ozbiljan terapijski pristup i istrajnost u lečenju.
U tom smislu pored dijagnostičkih, edukacijskih ( za dete i porodicu) i psihoterapijskih metoda, koje sprovodi dečji psihijatar i psihoterapeut Niš, u lečenju će najčešće biti primenjena i biološka terapija odnosno medikamentozno lečenje sa redovnim praćenjem i procenom terapijske efikasnosti.

Adolescencija

Rizici odrastanja i adolescentna kriza tipični za ovaj vulnerabilni perod, mogu se ispoljiti kroz:
 • krizu identiteta ličnosti adolescenta
 • krizu i poremećaje seksualnosti, samopovredjivanje
 • disocijativne simptome i depersonalizacione fenomene
 • poremećaj telesne sheme, poremećaje ishrane (anoreksija, bulimija)
 • rizična i destruktivna ponašanja ponašanja
 • zloupotrebu psihoaktivnih supstanci
 • bihevioralne zavisnosti i poremećaje impulsa (zavisnost od igrica/interneta, kockanje, kleptomanija, piromanija…) i zahtevaju individualni i holistički pristup mladoj osobi, sa kompleksnim tretmanom, gde će zavisno od prirodeproblema, često biti uključena i porodica, škola i druge instance

Deca

Detinjstvo i adolescencija

Dečijem psihijatru se možete obratiti i kada treba:
 • proceniti mentalno stanje i razvojne potrebe malog deteta koji zahtevaju produženje porodiljskog bolovanja majci
 • proceniti neurorazvojne smetnje i poremećaje kod deteta do 5 godina koji zahtevaju produženu posebnu negu deteta od strane majke
 • proceniti mentalno stanje i razvojne teškoće koje su takvog stepena da je detetu adolescentu potrebna tudja pomoć i nega ( obezbedjivanje materijalne pomoći)
 • proceniti intelektualnu i socio- emocionalnu zrelost i adaptibilne kapacitete deteta za polazak u predškolsko ili školu
 • proceniti mogućnost pohadjanja nastave po redovnom programu ili potrebu za prelaskom na IOP ili dodeljivanje personalnog asistenta detetu kao pomoć u učenju
 • proceniti uticaj situacionih okolnosti tokom ili nakon razvoda roditelja na mentalno stanje i zdravlje deteta i savetovanje u vezi zaštite najboljih interesa deteta
 • proceniti dejstvo traumatskih i stresogenih dogadjaja na zdravlje deteta i pružanje podrške i tretmana
deciji-psihijatar-nis
Pravovremena stručna pomoć i lečenje psihičkih poremećaja u detinjstvu i mladosti preduslov je za zdravo odrastanje i stvaranje optimalnih uslova za mentalno zdravlje u odraslom dobu.

Psiho Centar MM

U našem Psiho centru MM postoji:
 • savetovalište za mlade
 • savetovanje osoba sa problemima polnog i rodnog identiteta
 • profesionalna orijentacija
 • psihološka priprema za prvi razred osnovne škole
 • savetodavni rad sa roditeljima
 • psihološke radionice za decu
 • grupna terapija za adolescente
 • radionice i treninzi za roditelje